บาร์โหน ดึงข้อ บาร์โหนตั้งพื้น รุ่น Vanguard Tower